vergunningsnr. 8149


ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 

1. De algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten/reservaties afgesloten door onze organisatie.

2. Bij afwezigheid van andersluidende, voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst zijn enkel onze voorwaarden van toepassing.

3. De organisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

4. Het aanbod in de brochure en publicaties is geldig zolang de voorraad strekt.

5. Vraagt de klant om een wijziging, dan zal de organisator en/of bemiddelaar alle onkosten aanrekenen die daardoor ontstaan.

6. Alle boekingsbevestigingen/facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, onmiddellijk bij ontvangst. Eventuele wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mee. De boeking wordt definitief na ontvangst van de volledige huursom. Het voorschot dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur, betaald te worden. Bij gewone boekingen bedraagt het voorschot 30% van de huurprijs met een minimum van € 140 plus overige kosten; bij boekingen die onderhevig zijn aan de vroegboekkorting bedraagt het voorschot 50% van de huurprijs met een minimum van € 200 plus overige kosten; bij actieboekingen dient het volledige huurbedrag plus overige kosten in éénmaal betaald te worden. Zo het totale bedrag minder dan € 140, respectievelijk € 200 bedraagt, dan dient het volledige bedrag binnen de 8 dagen betaald te worden.
Het saldo van het huurbedrag dient, zonder voorgaand bericht, 6 weken voor de huuraanvangsdatum te zijn vereffend, zoniet wordt de boeking geannuleerd. Bij boekingen binnen de 6 weken voor de huuraanvangsdatum moet het volledige bedrag ineens betaald worden binnen de 8 dagen. Na ontvangst van de volledige huurprijs is de boeking definitief en worden u de reisdocumenten, waaronder de voucher, toegestuurd, die op de dag van aankomst aan de receptie overhandigd moet worden. Alle kosten ontstaan door inkomende of uitgaande betalingen zijn voor rekening van de klant.
Op iedere boekingsbevestiging/factuur, die geheel, dan wel gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning intrest verschuldigd op basis van de wettelijke intrest, verhoogd met 4%, dit met een minimum van 12%. Bovendien wordt alsdan het bedrag van al onze boekingsbevestigingen/factuur verhoogd met 20%, met een vast minimum van 50,00€ per boekingsbevestiging/factuur, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Even eens zijn wij alsdan gerechtigd de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in ons bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract op te schorten dan wel te vernietigen. Dit alles op straffe van een schadevergoeding, hetzij forfaitair bepaald, hetzij door de Recht ban ken te bepalen, dit laatst in zover de reële schade groter zal zijn dan de forfaitair bepaalde schade en zonder dat de in gebreke gebleven schuldenaar aanspraak kan maken op welk danige schadevergoeding dan ook opzichtens ons.

7. Gelet o.a. op plaatselijke wetten en gebruiken zijn bepaalde kosten ter plaatse te betalen (vermeld in de tarieven ‘wat is inbegrepen’ en ‘wat is niet inbegrepen’).

8. Annuleringsvoorwaarden: tot 8 weken voor de huuraanvangsdatum 25% van de huurprijs met een minimum van € 100. Tussen 8 en 4 weken voor de huuraanvangsdatum 50% van de huur som met een minimum van € 100. Tussen 4 weken en de huuraanvangsdatum 100% van de huurprijs. Wanneer u uw verblijf dient te onderbreken, blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Bij niet betaling van de boekingsbevestiging/factuur wordt uw boeking automatisch geannuleerd en zijn administratiekosten van € 50 per dossier/boekingsaanvraag verschuldigd. (*)

9. Waarborg. De accommodatieverschaffer vraagt een waarborg van € 125 voor een weekend of een midweek en € 200 voor een week.

10. Alle vakantiegangers dienen zich te houden aan de reglementen die gelden op het park. Het zich niet houden aan de reglementen kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat de huursom of een gedeelte ervan terugbetaald wordt.
De vakantieganger is eveneens verplicht de tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde artikelen te vergoeden, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van hemzelf of derden.

11. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verlies, diefstal, schade, lichamelijk letsel of ongevallen veroorzaakt aan personen of goederen, tijdens of ten gevolge van een verblijf. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar of eventueel buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen.  Klachten hierdoor ontstaan zijn niet vatbaar voor terugbetaling.

12. Klachten tijdens het verblijf moeten zo snel  mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de klant ter plaatse onmogelijk een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 14 dagen na het einde van de reisovereenkomst bij de bemiddelaar per aangetekend schrijven een klacht indienen. Overigens schort ook het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht de diverse verplichtingen opzichtens ons, waaronder de be talingsverplichtingen, niet op. In geval van betwisting tussen partijen kan door ons deze betwisting ofwel gebracht worden voor de Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, de rechtbank van Koophandel van de woonplaats van de verweerder zonder dat deze de bevoegdheid kan afwijzen van de gekozen territoriale Rechtbank.

13. Bij alle reserveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande prijsnoteringen (prijswijzigingen voorbehouden).
Kennelijke drukfouten binden ons niet.

14. Minderjarigen zijn toegestaan mits begeleiding van een meerderjarige of indien schriftelijke toelating van de ouders.

15. Op de aankomstdag kan u terecht van 15.00 tot 21.00u en op de vertrekdag dient u het verblijf te verlaten vóór 10.30u.

16. Bezetting van de bungalows: het maximum aantal personen per bungalow mag in geen geval overschreden worden. Baby’s en kinderen worden meegerekend als personen.

17. Acties, voordelen en promoties zijn niet cumuleerbaar met andere voordelen, noch terugbetaalbaar in speciën.

18. Taksen, lasten en BTW op de huur van de bungalow, opgelegd door de bevoegde overheid, zijn ten laste van de eindgebruiker, zelfs indien deze lasten bekend worden na uitgave van de tarieven.

19. De prijzen en voorwaarden zijn indicatief en kunnen aangepast worden aan de voorwaarden, opgesteld door de verkoper.

20. Publicatie. Er worden op regelmatige tijdstippen foto’s van gasten genomen voor publicaties over Park Molenheide. Wij verzoeken de bezoekers die zich niet wensen gepubliceerd te zien, de uitvoerder hiervan op voorhand in kennis te stellen en uit het opnameveld van de uitvoerder te blijven.

21. De prijzen in de brochure en op de website kunnen eventueel verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking, rekening houdend met het feit dat een aantal elementen in de prijs zijn opgenomen die op een periodieke basis
herzien worden.

Prijsindicatie per nacht: €220,-/type Quatro/4 personen; €230,-/type Alfa/4 personen; €250,-/type Penta/5 personen; €270,-/type Novis/6 personen; €260,-/type Relaxis/4 personen; €350,-/type Agora/8 personen; €415,-/type Patio/10 personen; €370,-/type Omega/6 personen.

(*) Wanneer annuleringen ontstaan wegens het vergeten te betalen en indien u toch wenst te komen, dient u eerst contact op te nemen met de organisatie voor de plaatsbevestiging. Er zal een nieuwe boeking worden gemaakt. De vermelde administratiekosten van € 50 blijven te allen tijde behouden.

ALLE ANNULERINGEN DIENEN SCHRIFTELIJK TE GEBEUREN!

"Funhomes gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Funhomes en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens."

FUNHOMES nv 
Molenheidestraat 11
3530 Houthalen-Helchteren
info@funhomes.be

vanuit België: 070 22 24 03 / vanuit Nederland: +32 70 22 24 03 (max. € 0,30/min)